Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

Pinksteren, door Girotto, Padua

Van de redactie

Terwijl er nog vol op gevaccineerd wordt, er experimenten plaatsvinden met congressen in theater en er proef-festivals georganiseerd worden en de meeste terrassen weer (beperkt) open zijn is het de vraag hoe het straks in onze kerk zal gaan.
De Pieckfijn die u vanaf 11 mei a.s. kunt verwachten bevat geen door parochianen ingezonden kopij omdat de enige ingezonden kopij over april ging en niet over mei/juni. Die kopij (over 10Age7) leest u dus alleen in de Zevensprong en op de 10age7 pagina van onze website.

Omdat we sinds 9 april geen facebook meer mogen gebruiken (zie het artikel verderop in deze uitgave) kunt u de mededelingen alleen nog ontvangen via de mailing. Ontvangt u deze nog niet, geef u dan op voor de Mededeling-mailing via website@rkkerk-brielle.nl.

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong en Pieckfijn

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Aantal kerkgangers in Corona-tijd

Hoewel wij nog steeds “corona-proof” zijn ingesteld, zou het maximum van 30 worden losgelaten. Op 30 april is door het parochiebestuur bekend gemaakt dat verruiming alleen is toegestaan als er meer dan 300 zitplaatsen zijn. Voor ons blijft het maximum aantal bezoekers dus voorlopig op 30 staan.

Kopij- en verschijningsdatum voor de Zevensprong van juni 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 mei aan
redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman.
Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd.
Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
De mei editie verschijnt rond 30 mei 2021.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties mei

(Informatie onder voorbehoud)

– In de Ommeloop zijn wegens de Corona/COVID-19 epidemie voorlopig GEEN Eerste Vrijdag vieringen.
– Bij wijzigingen in het rooster worden deze bekend gemaakt via onze website en de Zevensprong wordt dan opnieuw uitgebracht met aankondiging.
– Als er tussentijds intenties worden aangevraagd, zullen deze op de website worden aangegeven. Ook dan zal de Zevensprong opnieuw worden uitgebracht, echter zonder aankondiging.

2-5. 09:30 Brielle (LJ) *
9-5. 09:30 Brielle (PV) Rie van der Kroon-Harte, Voor Moeders, die geen aandacht krijgen wegens moederdag
16-5. 09:30 Brielle (LD) *
23-5. 09:30 Brielle (RW) * Pinksteren
30-5. 09:30 Brielle (BP) *

* Geen misintenties bekend bij publicatie

(NL): past. werker N. Langstraat|| (YK): pater Y. Konchenko, sdb
(RW): Pastor R. Winkelhuis || (SL): diaken S. Lokken
(WF): Pastor W. Froger || (PV): Pater P.H. v.d. Veer, ofm. cap.
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan || (FW): em. pastor F. Wijnen
(BP): em. pastor mw. B. Poortvliet||(LB): past. w. mw. L. Beenhakker
(LJ): L. Jansen (DOP) || (LD): pastoor L. van Deelen

Pastoraatsgroep

Ilse Schoof heeft wegens persoonlijke omstandigheden besloten haar activiteiten voor de pastoraatsgroep te beëindigen.

Familieberichten

Overleden:
Christina Rodenrijs-Heijdra uit Brielle; overleden 10-03-2021
Leo Jansen uit Brielle; overleden 01-04-2021
Cor Sparreboom uit Oostvoorne; overleden 08-04-2021

Misintenties

Hoewel onze kerk weer open is, worden er amper misintenties opgegeven. Er zijn, sinds de heropening van de kerk op 7 maart, alleen vlak voor een viering een paar misintenties opgegeven voor heiligen ter voorspraak.
Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

QR code om misintentie te betalen

10Age7: verslag 16-04-2021 (door Claudia en Lucas Koelemeijer)

Vanavond was er weer een 10age7 avond, het thema van de avond was ‘’samen op weg gaan’’. We starten de avond met de vraag ‘’hoe gaat het met jou?’’.

De Emmausgangers

Daarna zijn wij begonnen met een inleidend liedje van YouTube met de groep te beluisteren en hebben we samen het volgende stukje evangelie doorgenomen. Lucas 24 vers 13 tot 43.

Het ging over hoe de vrouwen naar Jezus graf gingen en het graf daar leeg aantroffen. Later verscheen Jezus voor de ogen van zijn leerlingen. De leerlingen konden hun ogen niet geloven. “Kom”, zei Hij, “en zie dat ik vlees en bloed ben.” Dat bewees dat Jezus echt verrezen was. Vervolgens zijn wij hierover in gesprek gegaan.

Lucas hoofdstuk 24 vers 34,35 & 36 tot 43

(34 Deze verklaarden: ‘De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.
35 En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.)

36 Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’
37 In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
38 Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?
39 Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.’
40 En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten.
41Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier iets te eten?’
42 Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;
43 Hij nam het en at het voor hun ogen op.

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/lucas/24

Als afsluiting hebben we gezamenlijk een Kahoot Quiz gedaan speciaal gemaakt door Annemarie met allemaal leuke en gekke weetjes. Het was vooral weer een gezellige avond waarbij wij elkaar digitaal konden ontmoeten en wij hopen snel weer de rest van de 10age7 groep in fysieke vorm te ontmoeten.

https://youtu.be/AyPa4HnuNKc

Oproep: (kantoor)meubilair voor de pastorie (herhaalde oproep)

Beste parochianen,

Een paar jaar geleden is het kantoormeubilair in de pastorie vernieuwd door een schenking van Jan Hoogstad. Echter, zijn persoonlijke situatie is gewijzigd en hij heeft dit kantoormeubilair weer meegenomen.
Dit heeft tot gevolg dat wij een aantal (bureau)tafels en kasten nodig hebben die hun plaats zullen vinden op de 1e verdieping in de kamers van de administratie en de pastor. Deze laatste kamer is ook bekend als “Bea’s kamer”. Inmiddels hebben wij 3 open kasten mogen ontvangen, maar we zoeken nog naar 4 tafels en bureau’s en 3 afsluitbare kasten.
Mocht u over overtollig kantoormeubilair beschikken, neemt u dan a.u.b. contact op met de Beheercommissie via secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Givt: tijdsduur, open kerk en meer (update)

Zoals eerder vermeld is de BeheerCommissie is enthousiast over Givt. Zoals u op de website kunt zien, zijn er QR codes voor de collectes, maar ook voor de AktieKerkBalans en misintenties. In de kerk kunt u er ook mee betalen: kaarsen, misboekjes en het St. Anthonius offerblok (voor verloren voorwerpen).
De lockdown had duidelijk een negatief effect op het gebruik van de Givt app. Nu de kerk weer open is, is het gebruik weer (bijna) op het oude niveau.
Uit opmerkingen na de viering en de website-statistieken valt op te maken dat de collecte-pagina op de website goed bezocht wordt. Vanuit huis is het eenvoudig om de bijzondere collectes te ondersteunen, of men nu wel of niet de viering bezoekt.

Minimum bedrag van de QR code
Het minimum bedrag voor het gebruik van een QR code is € 0,25, dus via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft € 20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Medemailing-mailing vs facebook (belangrijke wijziging 9 april)

Mailing
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de Mededeling-mailing. Via de mailing worden mededelingen verspreid die niet te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. U moet hierbij denken aan bijv. overlijdens. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website. Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “AanmeldingMededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielleof u meldt zich aan via onze website.Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en wordt bcc gebruikt voor de verzending.
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen? Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

facebook (belangrijke wijziging per 9 april)

Het parochiebestuur heeft besloten dat het verspreiden van de persoonlijke mededelingen zoals overlijdens via facebook NIET voldoet aan de AVG. Als gevolg hiervan is op 9 april besloten dat alle mededelingen zullen alleen nog verspreid worden via de mailing en twitter.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor mededelingen. Hoewel hetaantal volgers van onze Twitter nog niet zo hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt.
Voorbeelden:
De Paus: @Pontifex.
Vaticaans nieuws: @VaticanNews.
Bisdom Rotterdam: @bisdomrotterdam
Roderick Vonhögen (media-priester): @FatherRoderick

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.